SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

V

 • habilituotas daktaras Vilenas Vadapalas
   Disertacija: Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vilenas Vadapalas
   Disertacija: Valstybių atsakomybės tarptautinėje teisėje realizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.11.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Gediminas Vagnorius
   Disertacija: Ūkinių sprendimų priėmimo ekonominių svertų derinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vaidotas Vaičaitis
   Disertacija: Konstituciniai įstatymai teisės šaltinių sistemoje (lyginamasis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadeušas Vaicechovskis
   Disertacija: Gyvulininkystės specializavimas ir racionalus šakų derinimas priemestinių zonų ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Vaičekauskaitė
   Disertacija: Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas tėvų vidinės darnos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vaiva Vaicekauskienė
   Disertacija: Sąžinės ugdymo pagrindinės mokyklos etikos pamokose galimybės ir ribos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Vaicekauskienė
   Disertacija: 4-6 klasių paauglių patvaraus elgesio ugdymas remiantis jų emocine-dorovine patirtimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Vaičienė
   Disertacija: Nuoseklaus užsiėmimų programavimo rezultatų apskaitos vaidmuo efektyvinant 6-7 metų vaikų muzikinį auklėjimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos ikimokyklinio auklėjimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aldona Vaičiulienė
   Disertacija: Paauglio asmenybės tapatumo raidos ypatybių ir šeimos struktūros santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Angelė Vaičiulienė
   Disertacija: Darbinio mokymo ir auklėjimo lietuvos TSR kaimo mokyklose turinys ir organizaciniai metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio lavinimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimgaudas Stanislovas Vaičiulis
   Disertacija: Nepertraukiamų racionalių gamybinių programų formavimo sistema respublikinėse (sričių) tarpkolūkinėse statybos organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Vaičiūnaitė
   Disertacija: JAV mokykla - socialinis pedagoginis reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Kūno kultūros institutas

 • daktaras Gediminas Petras Vaičiūnas
   Disertacija: Materialinio-techninio aprūpinimo planavimas vidutinėje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Petras Vaičiūnas
   Disertacija: Darbo intensyvumo lygio nustatymas bendrastarybinėse organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR starybos komiteto statybos ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vilhelmina Vaičiūnienė
   Disertacija: Informacinis raštingumas modernizuojant universitetines studijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eglė Vaidelytė
   Disertacija: Filantropijos raiška pokomunistinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Erika Vaiginienė
   Disertacija: Įmonės veiklos internacionalizacija kintančioje verslo aplinkoje (Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Vainalavičius
   Disertacija: Diplomatijos vaidmuo ir saugumo politikos sprendimai Pietų Kaukazo regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.28
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vida Vainilavičiūtė
   Disertacija: Tikybos mokytojų rengimo modeliavimas socialinės kaitos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Vaišvila
   Disertacija: Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės institutas

 • daktaras Viktorija Vaišvilaitė
   Disertacija: Kito žmogaus suvokimo semantinės determinantės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Alfonsas Vaitauskas
   Disertacija: Kai kurie vidaus ūkio specializacijos krypčių nustatymo klausimai Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vaitiekūnas
   Disertacija: Hidrogeologinių gręžinių įrengimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis mineralinės žaliavos ir geologinių žvalgymo darbų ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alfredas Vaitiekus
   Disertacija: Gamybos valdymo ir darbo organizavimo formų tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras ASTA Vaitkevičienė
   Disertacija: Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių Aš veiksmingumo lavinimas edukacinėmis situacijomis skatinant dailinę raišką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Henrikas Vaitkevičius
   Disertacija: Paprasčiausių erdvinių požymių suvokimas regos analizatoriuje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Vaitkevičius
   Disertacija: Strateginės analizės instrumentarijaus modeliavimas mažose ir vidutinėse įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Stasys Vaitkevičius
   Disertacija: Rajono kaimo statybos organizacijos gamybinės struktūros formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras agnė Vaitkevičiūtė
   Disertacija: Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Jūra Vaitkienė
   Disertacija: Paskaitų ir pratybų vienovė kaip bendratechninių disciplinų dėstymo aukštosios mokyklos vakariniame skyriuje optimizavimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimgailė Vaitkienė
   Disertacija: Aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko naudojimo tyrimų Lietuvoje genezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus

 • daktaras Liudmila Vaitkūnienė
   Disertacija: Mokinių erdvinio mąstymo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Živilė Vaitkūnienė
   Disertacija: Virtualių ir tradicinių fokus- grupių įtaka marketingo tyrimų efektyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Beirutas Jonas Vaitulionis
   Disertacija: Miesto socialinio ekonominio vystymo valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Rimantas Vaivada
   Disertacija: Lietuvių liaudies pedagogijos bruožai ir jų atspindžiai Žemaitės praktinėje veikloje ir grožinėje kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Asta Valackienė
   Disertacija: Skirtingų kartų moterų profesinė karjera:padėties ir požiūrio vertinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.24
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Valainytė
   Disertacija: Mechanizacijos ir automatizacijos sąnaudų mažinimo krypčių tekstilės įmonėms nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Loreta Valančienė
   Disertacija: Įmonės prekių vartotojų diferecijacijos modelis valdymo apskaitos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gediminas Valančius
   Disertacija: Miesto socialinės infrastruktūros vystymosi planavimas panaudojant automatizuotas darbo vietas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Kazimieras Liudvikas Valančius
   Disertacija: Kultūros valdymo organizavimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Valančius
   Disertacija: Sportinių žaidimų mokymo pedagoginės situacijos teigiamo jaunųjų sportininkų dorovinio patyrimo formavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis P.Lesgafto kūno kultūros i-tas

 • daktaras Virgilijus Valančius
   Disertacija: Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo įgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Algimantas Valantiejus
   Disertacija: Socialinės struktūros ir kultūros santykio problema nacionalizmo sociologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Antanas Valantinas
   Disertacija: Dorovinių sprendinių ir empatijos sąveika jaunesniajame mokykliniame amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Irena Valantinienė
   Disertacija: Bendrųjų kompetencijų ugdymas rengiant sporto vadybos specialistus universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Kęstutis Valašimas
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų gamybai plėtoti ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stasė Valatkienė
   Disertacija: Mokymo organizavimo formų ir metodų problema JAV pedagogikoje XIX a. pab. - XX a. pradž.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Valentinavičius
   Disertacija: Vaisių ir daržovių konservų gamybos specializavimas ir koncentravimas (Lietuvos TSR vaisių ir daržovių konservų pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vladas Valentinavičius
   Disertacija: Eksperimentinės užduotys konstruoti paprasčiausius prietaisus ir modelius kaip fizikos mokymo metodas aštuonmetėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Egidijus Valiauga
   Disertacija: Programinių priemonių sudarymo ir panaudojimo efektyvumo valdymo ekonominiai - organizaciniai metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inženerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Gintautas Valickas
   Disertacija: Nepilnamečių teisės pažeidėjų savęs vertinimas: jo formavimasis ir vaidmuo elgesio genezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.09
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valerijonas Valickas
   Disertacija: Lietuvos muitinės veiklos pokyčių strateginis valdymas internacionalizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Audronė Valiuškevičiūtė
   Disertacija: Lateralinis mintijimas šiuolaikinėje ugdymo paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandras Valkauskas
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos tobulinimas farmacijos įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado F. Engelso tarybinės prekybos institutas

 • daktaras Romualdas Valkauskas
   Disertacija: Įrengimų panaudojimo Lietuvos pramonėje statistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Irena Valūnaitė
   Disertacija: Situacija kaip viena iš rusų šnekamosios kalbos ugdymo formų skaitymo pamokose 7-8-se klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Valutytė
   Disertacija: Valstybės atsakomybė dėl nacionalinių galutinės instancijos teismų sprendimų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Kostas Valužis
   Disertacija: Vidinės ūkiskaitos išvystymas ir tobulinimas tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.07.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos žemės ūkio ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Kostas Valužis
   Disertacija: Ūkiskaitos organizavimas tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Valvonis
   Disertacija: Kredito rizikos vertinimo ir valdymo modelis: Lietuvos bankų praktika ir perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Valys
   Disertacija: Pieno gyvulininkystės išlaidų apskaitos iš produkcijos savikainos kalkuliavimo metodikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio ekonomikos mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Robert Van Voren
   Disertacija: Šaltasis karas psichiatrijoje: Sovietų politinis piktnaudžiavimas psichiatrija ir Pasaulio psichiatrų asociacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Vanagaitė
   Disertacija: Įtariamojo veido atpažinimo ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Vanagas
   Disertacija: Optimalių funkcinio darbo pasidalijimo formų mechaninio apdirbimo baruose nustatymo metodika (tekinimo automatų ir revolverinių staklių derinimo darbų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Ramūnas Vanagas
   Disertacija: Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Ieva Vanagienė
   Disertacija: Operatoriaus darbo pozos tyrimas objektyviais ir subjektyviais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Vansevičius
   Disertacija: Lietuvos valstiečių teisinė padėtis XIX a. antroje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.03.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laura Varžinskienė
   Disertacija: Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Vasarienė
   Disertacija: Atsiskaitymų akredityvais teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Jovita Vasauskaitė
   Disertacija: Naujos technologijos diegimo laiko parinkimas technologijos efektyvumo parametro pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Vasiliauskaitė
   Disertacija: Gamybos užduočių valdymas naudojant imitacinį modeliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Vasiliauskaitė
   Disertacija: Įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Vasiliauskaitė
   Disertacija: Kūrybinė reklamos strategija: reklamos agentūros ir reklamos davėjo sąveikos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vasiliauskas
   Disertacija: Ekonominių rodiklių automatizuotų informacinės paieškos sistemų sukūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Vasiliauskas
   Disertacija: Sąjunginės respublikos liaudies ūkio valdymo informacinės sistemos integracijos problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • daktaras Juozas Vasiliauskas
   Disertacija: Civilinės bylos sustabdymas civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Jonas Vasiliauskas
   Disertacija: Vaikų darbinis auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje poreforminiu laikotarpiu (XIXa. pabaiga - XXa. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Jonas Vasiliauskas
   Disertacija: Lietuvių liaudies pedagogika - jaunosios kartos socializacijos fenomenas ( XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.01.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Stasys Vasiliauskas
   Disertacija: Gamybos organizavimo tobulinimas dorojant grūdinių kultūrų šalutinę produkciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitas Vasiliauskas
   Disertacija: Teisminio precendento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ligita Vasiliauskienė
   Disertacija: Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vaškelaitis
   Disertacija: Technikos pažangos ekonominio mechanizmo tobulinimas gamybiniame susivienijime (Prietaisų gamybos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Vaškelaitis
   Disertacija: Sąveikos tarp sąj. respublikų socialinio ekonominio ir moksl. techn. vystymo valdymo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • daktaras Lina Vaškelienė
   Disertacija: Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Vazalinskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų skirstymo sistemos tobulinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: RTFSR Nejuodžemio zonos ekonomikos ir žemės ūkio gamybos organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Bernardas Vaznonis
   Disertacija: Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vigita Vėbraitė
   Disertacija: Šalių sutaikymas civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Petronėlė Večkienė
   Disertacija: Chemijos, bendratechninių ir specialiųjų dalykų sąryšis vidurinėse profesinėse mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ignas Vėgėlė
   Disertacija: Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Aleksandras Velička
   Disertacija: Mokymas suprasti skaitomos specialybės literatūros terminus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Alvydas Velička
   Disertacija: Paklausos formavimo ypatumai prekės gyvavimo ciklo stadijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Vėlyvis
   Disertacija: Darbininkų profesinės sudėties kitimas mokslo ir technikos pažangos sąlygomis ir mažai kvalifikuoto rankų darbo mažinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • daktaras Stasys Vėlyvis
   Disertacija: Nenagrinėtos civilinės bylos palikimas pirmosios instancijos teisme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Venckienė
   Disertacija: Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Alfonsas Venckus
   Disertacija: Vartotojų kooperacijos išvystymas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Venckus
   Disertacija: XX amžiaus tarptautinės krizės: Regioninio lygmens konfliktų tyrimas taikant saugumo kompleksų teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.28
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Venckus
   Disertacija: Ūkiskaitos išvystimas atnaujinant socialistinę ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos valstybiniame liaudies ūkio institute

 • daktaras Deimantė Venclauskienė
   Disertacija: Būsto kainų lygio pereinamosios ekonomikos šalyje formavimosi modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutė Venclovaitė
   Disertacija: Didelio meistriškumo irkluotojų varžybinės taktikos optimizavimo edukacinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Vytautas Vengrauskas
   Disertacija: Probleminiai klausimai įgyvendinant ekonominę reformą visuomeniniame maitinime (LTSR medžiagos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Vytautas Vengrauskas
   Disertacija: Visuomeninio maitinimo ūkio mechanizmo problemos (regioninis aspektas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Birutė Vengrienė
   Disertacija: Darbininkų darbo užmokesčio organizavimo bruožai socialistinėje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Vengrys
   Disertacija: Ekonominė marksizmo-leninizmo teorija - ginklas kovoje už proletariato diktatūrą Lietuvoje 1918-1946 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.11.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Venskus
   Disertacija: Darbo vietų aptarnavimo organizavimo tobulinimas mašinų gamybos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dalia Verbylaitė
   Disertacija: Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumas ir jo obulinimo galimybės universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Andrius Verikas
   Disertacija: Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas: teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Agnė Veršelytė
   Disertacija: Teisė į sveikatos apsaugą Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Frankfurto Johano Volfgango Getės universitetas

 • daktaras Robertas Veršinskas
   Disertacija: Diskriminacinių rodiklių panaudojimas akademinio irklavimo technikos formavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Renata Veršinskienė
   Disertacija: Darbuotojų lojalumas švietimo organizacijai profesinio rengimo kaitos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Petras Simonas Vėsa
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos formos technologiniai aspektai ESM panaudojimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Veselka
   Disertacija: Gamybos organizavimo tobulinimas - efektyvumo didinimo veiksnys (Lietuvos alaus ir nealkoholinių gėrimų pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Igor Vetlov
   Disertacija: Pinigų politikos poveikio mechanizmo asimetrijos tyrimas taikant struktūrinius makroekonometrinius medelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Vidickienė
   Disertacija: Respublikos žemės ūkio materialinių sąnaudų planavimo tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulė Vidrinskaitė
   Disertacija: Seimo kontrolieriai Lietuvos Respublikos žmogaus teisių gynimo sistemoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Milita Vienažindienė
   Disertacija: Žmogiškųjų išteklių valdymo kaita pereinant iš viešojo administravimo į Naująją viešąją vadybą (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rolf Vieweg
   Disertacija: Informacniai orentuoto verslo valdymas. Genezė, problemos ir sprendimų bazė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Stefan Vieweg
   Disertacija: Ekologija kaip įmonės politikos parametras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Deividas Vijeikis
   Disertacija: Subnacionalinio lygmens interesų atstovavimas Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Vijeikis
   Disertacija: Statybos gamybos intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Petras Vilčinskas
   Disertacija: Vaikų ir jaunimo sporto mokyklų sunkiaatlečių mokymo grupių greičio jėgos treniruočių krūvių planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Šarūnas Vilčinskas
   Disertacija: Konstituciniai sąjunginės respublikos įstatymų leidybos pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Eglė Vileikienė
   Disertacija: Lietuvos nepilnamečių justicijos sociologinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Vileita
   Disertacija: Asmeniniai neturtiniai teisiniai santykiai pagal tarybinę civilinę teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adolfas Jonas Vilimavičius
   Disertacija: Asmeninis pagalbinis ūkis socializme; jo vieta, vaidmuo ir vystymosi tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytis Viliūnas
   Disertacija: Psichologinė emocinių reiškinių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.17
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytis Viliūnas
   Disertacija: Psichologiniai motyvacijos vystymosi mechanizmai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.01
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audronius Vilkas
   Disertacija: 6-8 klasių mokinių ištvermės ugdymas per fizinio lav. pamokas, atsižvelgiant į jų biologinio subrendimo laipsnį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos MA vaikų ir paauglių fiziologijos MTI

 • daktaras Mantas Vilkas
   Disertacija: Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Vilkelienė
   Disertacija: Integruotas muzikinis ugdymas neįgaliųjų vaikų socializacijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Silvija Vilkončienė
   Disertacija: Studentų - būsimų mokytojų praktinio parengimo darbui su pionieriais turinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytis Vilkonis
   Disertacija: Vaikų kaip pėsčiųjų saugaus eismo kompetencijos ugdymas taikant eismo aplinkos tyrinėjimą ir saugaus elgesio modeliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Ramūnas Vilpišauskas
   Disertacija: Regioninė integracija: Baltijos šalių bendradarbiavimas integracijos į Europos Sąjungą kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 • daktaras Mira Vilpišauskienė
   Disertacija: Vyresnių klasių moksleivių darbinis auklėjimas ir proforientacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos darbinio auklėjimo ir profesinės orientacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušra Vinciūnienė
   Disertacija: Europos Sąjungos komunikacijos politika ir jos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu: Baltijos šalių atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.10
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valerija Vinciūnienė
   Disertacija: Kolūkių visuomeniniai vartojimo fondai ir jų reikšmė mažinant socialinius - kultūrinius skirtumus tarp miesto ir kaimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Vinikevičius
   Disertacija: Žinios apie darbą pradinėse klasėse ir jų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Vinkleris
   Disertacija: Respublikos Prezidento statuso raida ir problemos Lietuvos valstybėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Vinogradnaitė
   Disertacija: Politinis atstovavimas ir teisingumas: diskursyvinė lietuviškosios politinės vaizduotės analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Vinogradova
   Disertacija: Piešimo iš natūros pamokos pradinėse klasėse ir jų lavinamoji reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Tatjana Vinogradova
   Disertacija: Rusų ir gimtosios kalbos mokymo tarpusavio ryšys tautiniame vaikų darželyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA ikimokyklinio auklėjimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Akvilė Virbalienė
   Disertacija: Paauglių orumo ugdymasis bendraamžių grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rūta Virbickaitė
   Disertacija: Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Viruišis
   Disertacija: Pradinių klasių mokytojų matematikos teorinis parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Minsko M. Gorkio valstybinis pedagogikos institutas

 • daktaras Regina Virvilaitė
   Disertacija: Poreikis turiningam darbui ir jo vaidmuo didinant darbininkų darbo socialinį - ekonominį efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Vigintas Višinskis
   Disertacija: Teismo sprendimų vykdymo procesinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Reda Vismantienė
   Disertacija: Dailės mokymo Lietuvos pradinėje ir pagrindinėe mokyklose tobulinimas: programinių siekių aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ona Visockienė
   Disertacija: Kritinio mąstymo ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniosiose klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Teodora Visokavičienė
   Disertacija: Naujausios ESM parko vystymosi ir panaudojimo tendencijos išvystytose kapitalistinėse šalyse (JAV pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių institutas

 • daktaras Romualdas Visokavičius
   Disertacija: Statybos objektų funkcinės-vertinės analizės metodika ir organizavimas TSRS Pramstroibanko įstaigose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Teofilis Vitėnas
   Disertacija: PTM moksleivių, būsimų konvejerio darbo specialistų, kūno kultūros prof. kryptingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjung. kūno kultūros mokslo tyr. i-tas

 • daktaras Dalia Vitkauskaitė-Meurice
   Disertacija: Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Remigijus Vitkauskas
   Disertacija: Muzikos mokytojo profesinė savirealizacija: galimybės, prielaidos, ir ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vidmantas Jonas Vitkauskas
   Disertacija: Darbo našumo matavimo metodų statyboje tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR valstybinio statybos reikalų komiteto statybos ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Stanislavas Vitkevičius
   Disertacija: Valstybinės nuosavybės teisinių santykių sukūrimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Stanislavas Vitkevičius
   Disertacija: Tarybinės valstybės teisinio subjektiškumo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Vitkienė
   Disertacija: Jaunųjų specialistų su aukštuoju išsilavinimu socialinė adaptacija kultūros-švietimo darbo sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Aldona Vitkūnienė
   Disertacija: Kiaulininkystės produkcijos savikainos mažinimas Lietuvos TSR tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikos institutas

 • daktaras Gediminas Vitkus
   Disertacija: Tarptautinės politinės integracijos teorijų raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Henrikas Vitlipas
   Disertacija: Nacionalinės (lietuvių) aukštosios mokyklos studentų - filologų rusų kalbos tobulinimas panaudojant ekstralingvistinius faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vladzė Vitunskienė
   Disertacija: Ūkininkavimo formų pertvarkymas Lietuvos agrariniame sektoriuje perėjimo į rinką sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vizbaras
   Disertacija: Staklių pramonės įmonių apyvartos lėšos ir banko kreditas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincentas Vobolevičius
   Disertacija: Valstybės paramos politika: rinkiminiai sumetimai ir vyriausybių parama pramonei vokietijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.07
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Niujorko universitetas

 • daktaras Halina Vojcechovska
   Disertacija: Joachimo Lelevelio socialinės - ekonominės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Teresė Volbekienė
   Disertacija: Nepamokinių judėjimo aktyvumo pratybų efektyvumas I-VIII klasių mokinių fiziniam pajėgumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Henrikas Volodka
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių žemas mokslumas ir jo įveikimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Volodko
   Disertacija: Teoriniai ir praktiniai neturtinės žalos instituto taikymo aspektai Lietuvos civilinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Airina Volungevičienė
   Disertacija: Nuotolinio mokymo(si) turinio kokybės reflektyvaus vertinimo projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Milda Marija Vosylienė
   Disertacija: 4-5 klasių mokinių mokėjimo naudotis matematikos vadovėliu formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andželika Vosyliūtė
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą vagystę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anelė Vosyliūtė
   Disertacija: Rekreacinės kultūros bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Vladas Voveris
   Disertacija: Būsimųjų pedagogų atranka, rengimas studijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Vroblevičius
   Disertacija: Parodų organizavimo principai (meninio konstravimo pagrindų dėstymas pedagoginių institutų dailės fakultetuose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Virgilijus Vrubliauskas
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų planavimo tobulinimasAPSS funkcionavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Vveinhard
   Disertacija: Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Andrius Kęstutis Vyskupaitis
   Disertacija: Šakos techninio vystymo ir planavimo klausimai (metalo pjovimo staklių gamybos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S.Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Stasys Vyšniauskas
   Disertacija: Veiksmažodžio mokymas lietuvių mokyklos IV-VI klasėse, taikant programavimo elementus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dalia Marija Vyšniauskienė
   Disertacija: Leksinės ir gramatinės interferencijos diagnozavimas ir įveikimas, mokant specialios (ekonominės) leksikos nacionalinėje aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų k. dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jorūnė Vyšniauskytė
   Disertacija: Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Lyra Vysockienė
   Disertacija: Prieglobstis: valstybių tarptautiniai įsipareigojimai ir Europos Sąjungos teisė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“