TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 

Technologijos mokslai remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr.1245 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 1997, Nr.103-2598) ir 1998 m. sausio 9 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.30 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 1998, Nr.6-126) skirstomi:


 • Elektros ir elektronikos inžinerija (01 T)
 • Statybos inžinerija (02 T)
 • Transporto inžinerija (03 T)
 • Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04 T)
 • Chemijos inžinerija (05 T)
 • Energetika ir termoinžinerija (06 T)
 • Informatikos inžinerija (07 T)
 • Medžiagų inžinerija (08 T)
 • Mechanikos inžinerija (09 T)
 • Matavimų inžinerija (10 T)


MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINĖS IR SU JA SUSIJUSIOS KITOS VEIKLOS ATASKAITA

 • Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 • Duomenys apie mokslo darbuotojų etatus

 • Tyrėjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

 • Institucijos svarbiausios mokslinės veiklos kryptys

 • Doktorantai
 • Sutartys
 • Mokslo produkcija


  Mokslinės veiklos kryptys - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos svarbiausiosios mokslinės veiklos kryptys, valstybinės mokslo programos, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamos programos ir kitos svarbios veiklos kryptys (programos), kurias nustato (patvirtina) institucijos senatas ar taryba.

  Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, atliekantis mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus.

  Mokslininkas – tyrėjas, atliekantis mokslinius tyrimus ir turintis mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą

  Mokslo darbuotojas (researcher) – asmuo, institucijose, kitose įstaigose ar organizacijose vykdantis mokslinius tyrimus ar kitą kūrybinį darbą, susijusį su mokslo žinių praktiniu panaudojimu

  Moksliniai tyrimai (scientific research) - eksperimentiniai arba teoriniai darbai, skirti visų pirma plėtoti reiškinių ir realybės pagrindų pažinimą, iš anksto nenumatant jo konkrečiai taikyti ar panaudoti (fundamentiniai tyrimai – basic research) arba numatant panaudoti (taikomieji tyrimai – applied research).

  Doktorantūra - mokslininkams rengti skirtos trečiosios pakopos universitetinės studijos, į kurias priimami asmenys, baigę magistrantūros ar vientisąsias studijas, moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas.

  Moksliniai tyrimai (kitaip – mokslinis darbas) – tyrimai, skirstomi į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.

  Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.

  Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

  Eksperimentinė plėtra (kitaip – taikomoji mokslinė veikla) – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

 •    

  Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“