Teismo medicinos institutas

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

0,00

0,00

0,00

102,85

0,00

  Mokslininkų etatai

0,00

0,00

0,00

6,35

0,00

Mokslo produkcija (vienetai)

0

0

0

12

0

  Monografijos

0

0

0

1

0

  ISI straipsniai

0

0

0

1

0

Tarptautiniai projektai (vienetai)

0

0

0

1

0

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

0

0

1

0

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

0

0

0

0

   

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINĖS IR SU JA SUSIJUSIOS KITOS VEIKLOS ATASKAITA

 • Duomenys apie mokslo darbuotojų etatus

 • Tyrėjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

 • Tarptautiniai mokslininkų mainai

 • Užsienio mokslininkų vizitai

 • Dalyvavimas tarptautinėse programose

 • Sutartys

 • Institucijos svarbiausios mokslinės veiklos kryptys

 • Mokslo produkcija

 • Doktorantai

 • Unikali mokslinė aparatūra bei įranga

 • Sukurtų ir eksploatuojamų institucijoje (padalinyje) duomenų bankų, informacinių fondų sąrašas

 • Siūlomos mokslinės paslaugos, ekspertizės, gaminiai

 • Sukurtos ir panaudotos naujos technologijos


  Mokslinės veiklos kryptys - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos svarbiausiosios mokslinės veiklos kryptys, valstybinės mokslo programos, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamos programos ir kitos svarbios veiklos kryptys (programos), kurias nustato (patvirtina) institucijos senatas ar taryba.

  Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, atliekantis mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus.

  Mokslininkas – tyrėjas, atliekantis mokslinius tyrimus ir turintis mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą

  Mokslo darbuotojas (researcher) – asmuo, institucijose, kitose įstaigose ar organizacijose vykdantis mokslinius tyrimus ar kitą kūrybinį darbą, susijusį su mokslo žinių praktiniu panaudojimu

  Moksliniai tyrimai (scientific research) - eksperimentiniai arba teoriniai darbai, skirti visų pirma plėtoti reiškinių ir realybės pagrindų pažinimą, iš anksto nenumatant jo konkrečiai taikyti ar panaudoti (fundamentiniai tyrimai – basic research) arba numatant panaudoti (taikomieji tyrimai – applied research).

  Doktorantūra - mokslininkams rengti skirtos trečiosios pakopos universitetinės studijos, į kurias priimami asmenys, baigę magistrantūros ar vientisąsias studijas, moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas.

 •    

  Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“